แนวปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

แนวปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

รางวัลมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ "ดีมาก" ปี ๒๕๕๗ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ "ดีมาก" ปี ๒๕๕๗ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นักเรียนคนเก่ง ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ สพป.รบ ๑

นักเรียนคนเก่ง ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ สพป.รบ ๑

รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย

รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย

รางวัลโรงอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ระดับจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๗

รางวัลโรงอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ระดับจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๗

กีฬากลุ่มโรงเรียนกลุ่มด่านทับตะโก(๑๔ - ๑๘ ก.ย.๒๕๕๗)

กีฬากลุ่มโรงเรียนกลุ่มด่านทับตะโก(๑๔ - ๑๘ ก.ย.๒๕๕๗)

กีฬาภายใน (๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)

กีฬาภายใน (๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)

งานวันแม่แห่งชาติ "สิบสองสิงหา มหาราชินี"

งานวันแม่แห่งชาติ "สิบสองสิงหา มหาราชินี"

ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมสังคมบำบัด"ทายผลฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ (๑๖ ก.ค.๒๕๕๗)

กิจกรรมสังคมบำบัด"ทายผลฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ (๑๖ ก.ค.๒๕๕๗)

ความสุข"ทายผลฟุตบอลโลก ๒๐๑๔"

ความสุข"ทายผลฟุตบอลโลก ๒๐๑๔"

แห่เทียนจำนำพรรษา ปี ๒๕๕๗(๑๐ ก.ค.๒๕๕๗)

แห่เทียนจำนำพรรษา ปี ๒๕๕๗(๑๐ ก.ค.๒๕๕๗)

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๐ ก.ค.๒๕๕๗)

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๐ ก.ค.๒๕๕๗)

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (๑ ก.ค.๒๕๕๗)

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (๑ ก.ค.๒๕๕๗)

ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมประกวดระเบียบแถว สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๙ มิ.ย.๒๕๕๗)

กิจกรรมประกวดระเบียบแถว สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๙ มิ.ย.๒๕๕๗)

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"ทักษะการสอนคิดวิเคราะห์ และประกันคุณภาพทางการศึกษา"(๒๔ มิ.ย.๕๗)

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"ทักษะการสอนคิดวิเคราะห์ และประกันคุณภาพทางการศึกษา"(๒๔ มิ.ย.๕๗)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑๒/๕/๕๗)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑๒/๕/๕๗)

รางวัลเกียรติยศสถานศึกษาสีขาว ดีเด่น ระดับจังหวัด(๒๙/๔/๕๗)

รางวัลเกียรติยศสถานศึกษาสีขาว ดีเด่น ระดับจังหวัด(๒๙/๔/๕๗)

กิจกรรมครู D.E.A.R. ต้านยาเสพติด นักเรียน ป.๖ (๒๐/๔/๕๗)

กิจกรรมครู D.E.A.R. ต้านยาเสพติด นักเรียน ป.๖ (๒๐/๔/๕๗)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด (๓๑ พ.ค.๒๕๕๗)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด (๓๑ พ.ค.๒๕๕๗)

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้จักรยานอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา(๒๖ ก.พ.๒๕๕๗)

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้จักรยานอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา(๒๖ ก.พ.๒๕๕๗)

ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก ร่วมกับ อบจ.ราชบุรี(๑๗-๑๙ ก.พ.๒๕๕๗)

ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก ร่วมกับ อบจ.ราชบุรี(๑๗-๑๙ ก.พ.๒๕๕๗)

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.๕-๖(๙-๑๑ ก.พ.๒๕๕๗)

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.๕-๖(๙-๑๑ ก.พ.๒๕๕๗)

วันมาฆบูชาบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารั

วันมาฆบูชาบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารั

ลงนามทำ MOU กับ สพป.รบ ๑ สถานศึกษาแห่งความดี (๕ ก.พ.๒๕๕๗)

ลงนามทำ MOU กับ สพป.รบ ๑ สถานศึกษาแห่งความดี (๕ ก.พ.๒๕๕๗)

วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว (๑๓ ม.ค.๒๕๕๗)

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว (๑๓ ม.ค.๒๕๕๗)

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

วันเด็ก ปี ๒๕๕๗

วันเด็ก ปี ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว

สรุปผลการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

โครงการห้องเรียนสีขาว ที่ผ่านการประเมินและรับรางวัล

โครงการห้องเรียนสีขาว ที่ผ่านการประเมินและรับรางวัล

โครงการห้องเรียนสีขาว

โครงการห้องเรียนสีขาว

โครงงการห้องเรียนสีขาว

โครงงการห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

ห้องเรียนสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว

กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาพอเพียง ระดับ สพป.รบ ๑

สถานศึกษาพอเพียง ระดับ สพป.รบ ๑

ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ตรวจเยียมให้กำลังใจการอ่าน เขียนคล่อง ๑๐๐%

ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ตรวจเยียมให้กำลังใจการอ่าน เขียนคล่อง ๑๐๐%

ตรวจเยี่ยมชมสภาพแวดล้อม และรับรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมชมสภาพแวดล้อม และรับรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียน

เยี่ยมชม และให้กำลังใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

เยี่ยมชม และให้กำลังใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

เยี่ยมโครงการสถานศึกษาชีววิถี

เยี่ยมโครงการสถานศึกษาชีววิถี

ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด

กีฬาเยาวชนอำเภอจอมบึง ปี ๒๕๕๖

กีฬาเยาวชนอำเภอจอมบึง ปี ๒๕๕๖

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายที่ ๗

เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายที่ ๗

กฐินวัดทุ่งกระถิน

กฐินวัดทุ่งกระถิน

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนบ้านทุงกระถิน

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนบ้านทุงกระถิน

รางวัลแห่งความร่วมมือร่วมใจกับเครือข่ายที่ ๗ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รบ ๑

รางวัลแห่งความร่วมมือร่วมใจกับเครือข่ายที่ ๗ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รบ ๑

บุคคลสำคัญที่ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รบ ๑

บุคคลสำคัญที่ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รบ ๑

ลีลาอาเซียน ประเทศเวียดนาม โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ลีลาอาเซียน ประเทศเวียดนาม โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ให้กำลังใจลูกสาวอย่างใกล้ชิด

ให้กำลังใจลูกสาวอย่างใกล้ชิด

ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติงานรับน้อง นศ.ป.โท รุ่น ๒๐ และรุ่น ๒๑

ผอ.สถิตย์ รอบจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติงานรับน้อง นศ.ป.โท รุ่น ๒๐ และรุ่น ๒๑

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซาฟารี เวิลดิ์ กทม.งปม.อบต.ต่านทับตะโก ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซาฟารี เวิลดิ์ กทม.งปม.อบต.ต่านทับตะโก ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

การฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงสู่วิถีชีวภาพ

การฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงสู่วิถีชีวภาพ

โรงเรียนในฝันของชุมชนบบ้านทุ่งกระถิน

โรงเรียนในฝันของชุมชนบบ้านทุ่งกระถิน

ผลงานนักเรียนแกะสลักผัก และผลไม้

ผลงานนักเรียนแกะสลักผัก และผลไม้

รับการตรวจเยี่ยมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี

รับการตรวจเยี่ยมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี

การประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาแบบเรียน และแผนการใช้เงินเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

การประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาแบบเรียน และแผนการใช้เงินเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

ผู้ใหญ่ใจดีมอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน(พี่กัสจัง และครอบครัว)

ผู้ใหญ่ใจดีมอบชุดกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน(พี่กัสจัง และครอบครัว)

การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับปฐมวัย

การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับปฐมวัย

การพัฒนาอาคาร ๑ ป้องกันนก และภูมิทัศน์-แหล่งเรียนรู้

การพัฒนาอาคาร ๑ ป้องกันนก และภูมิทัศน์-แหล่งเรียนรู้

การพัฒนาอาคาร ๔ ป้องกันนก งานอาคารสถานที่

การพัฒนาอาคาร ๔ ป้องกันนก งานอาคารสถานที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์เทปูนหน้าอาคาร๔ เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อน และทำกิจกรรมของนักเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์เทปูนหน้าอาคาร๔ เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อน และทำกิจกรรมของนักเรียน

การพัฒนาบุคลากรเขียนแผนปฏิบัติการของ สนง.ศึกษาธิการภาค ๖

การพัฒนาบุคลากรเขียนแผนปฏิบัติการของ สนง.ศึกษาธิการภาค ๖

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

การพัฒนาสถานศึกษาร่วมมือกับ สกสค.จังหวัดราชบุรี"ครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน"

การพัฒนาสถานศึกษาร่วมมือกับ สกสค.จังหวัดราชบุรี"ครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน"

รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ทุ่งกระถินเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

ทุ่งกระถินเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมอาเซียนศึกษา

ร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมอาเซียนศึกษา

การแข่งขันทักษะสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันทักษะสิ่งแวดล้อม

ชนะเลิศวิ่งสามพันรัน ประเภทหญิง

ชนะเลิศวิ่งสามพันรัน ประเภทหญิง

การพัฒนาตนเองของผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

การพัฒนาตนเองของผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖(๑๙ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖(๑๙ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๘ ก.ค.๒๕๕๖)

ประมวลภาพการเตรียมการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖(๑๖ ก.ค.๒๕๕๖)

ประมวลภาพการเตรียมการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖(๑๖ ก.ค.๒๕๕๖)

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (๒ ก.ค.๒๕๕๖)

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (๒ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง(๒ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง(๒ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ(๑ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ(๑ ก.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมทบทวนคำปฏิณานและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี (๑ ก.ค..๒๕๕๖)

กิจกรรมทบทวนคำปฏิณานและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี (๑ ก.ค..๒๕๕๖)

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านเบิกไพร(๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านเบิกไพร(๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖)

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖(๑๓ มิ.ย.๒๕๕๖)

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖(๑๓ มิ.ย.๒๕๕๖)

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(๑๓ มิ.ย.๒๕๕๖)

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(๑๓ มิ.ย.๒๕๕๖)

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรอบรมการประเมินโครงการ(๗ มิ.ย.๒๕๕๖)

มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรอบรมการประเมินโครงการ(๗ มิ.ย.๒๕๕๖)

สถานศึกษาพอเพียง โดยคณะนักเรียน ครูไกรสร วิเศษชาติ เป็นที่ปรึกษา

สถานศึกษาพอเพียง โดยคณะนักเรียน ครูไกรสร วิเศษชาติ เป็นที่ปรึกษา

อาจารย์ธงชัย นิลน้ำเพชร วิทยากรงดสูบบุหรี่โลก(๓๐ พ.ค.๒๕๕๖)

อาจารย์ธงชัย นิลน้ำเพชร วิทยากรงดสูบบุหรี่โลก(๓๐ พ.ค.๒๕๕๖)

ให้คำมั่นสัญญากับวิทยากรจะไม่เกี่ยวกับบุหรี่ตลอดไป

ให้คำมั่นสัญญากับวิทยากรจะไม่เกี่ยวกับบุหรี่ตลอดไป

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พ.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พ.ค.๒๕๕๖)

กิจกรรมบูรณาการยาเสพติดทุกระดับชั้น

กิจกรรมบูรณาการยาเสพติดทุกระดับชั้น

อาจารย์ธงชัย นิลน้ำเพชร วิทยากรวันงดสูบบุหรี่โลก(๓๐ พ.ค.๒๕๕๖)

อาจารย์ธงชัย นิลน้ำเพชร วิทยากรวันงดสูบบุหรี่โลก(๓๐ พ.ค.๒๕๕๖)

พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก(สนับสนุนจาก อบต.ด่านทับตะโก ๓๐ พ.ค.๒๕๖๖)

พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก(สนับสนุนจาก อบต.ด่านทับตะโก ๓๐ พ.ค.๒๕๖๖)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา (๒๓ พ.ค.๒๕๕๖)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา (๒๓ พ.ค.๒๕๕๖)

มารยาทไทย "รักการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

มารยาทไทย "รักการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

ผู้อำนวยการสถิตย์ รอบจังหวัด

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน มีความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๐๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน มีความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๐๐

การเตรียมพร้อมคณะครู ๑๔ พ.ค.๕๖ ตามโครงการโรงเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก

การเตรียมพร้อมคณะครู ๑๔ พ.ค.๕๖ ตามโครงการโรงเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก

SAY NO TO DRUGS BANTUNGATIN SCHOOL

SAY NO TO DRUGS BANTUNGATIN SCHOOL

เราพร้อมเอาชนะยาเสพติด "go go go ......."

เราพร้อมเอาชนะยาเสพติด "go go go ......."

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสีขาว

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนสีขาว

ท่านบุญช่วย เอื้ออรุณชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.รบ ๑ ครอบครัวโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ท่านบุญช่วย เอื้ออรุณชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.รบ ๑ ครอบครัวโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

เตรียมออกเดินทางชมเกาะทะลุ

เตรียมออกเดินทางชมเกาะทะลุ

งานป้องปรามยาเสพติดในสถานศึกษาสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผลปลอดสารเสพติดร้อยละ ๑๐๐

งานป้องปรามยาเสพติดในสถานศึกษาสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผลปลอดสารเสพติดร้อยละ ๑๐๐

อบรมวินัยจราจร และยาเสพติด ร่วมกับตำรวจ D.A.R.E ร่วมสถานีตำรวจภูธรด่านทับตะโก

อบรมวินัยจราจร และยาเสพติด ร่วมกับตำรวจ D.A.R.E ร่วมสถานีตำรวจภูธรด่านทับตะโก

กลยุทธ์ป้องปรามก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ร่วมกับตำรวจประจำสถานศึกษา

กลยุทธ์ป้องปรามก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ร่วมกับตำรวจประจำสถานศึกษา

รับการประเมินภายใน (๕ มีนาคม ๒๕๕๖)

รับการประเมินภายใน (๕ มีนาคม ๒๕๕๖)

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์

เด็กหญิงเบญจวรรณ ตรีทองน้อย

เด็กหญิงเบญจวรรณ ตรีทองน้อย

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิ์ทอง

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิ์ทอง

เด็กชานศักดิ์นันท์ รัตนบำรุง

เด็กชานศักดิ์นันท์ รัตนบำรุง

ครูศศิธร กฤษณคุตป์

ครูศศิธร กฤษณคุตป์

ครูพิชิต เฟื่องมา

ครูพิชิต เฟื่องมา

รำอวยพรเบิกเนตรพระพุทธรูปประำจำสถานศึกษา (๒๖ มกราคม ๒๕๕๖)

รำอวยพรเบิกเนตรพระพุทธรูปประำจำสถานศึกษา (๒๖ มกราคม ๒๕๕๖)

งานเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา(๒๖ มกราคม ๒๕๕๖

งานเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา(๒๖ มกราคม ๒๕๕๖

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วิถีพุทธงานเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖

วิถีพุทธงานเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖

งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น (การศึกษาปฐมวัย) ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น (การศึกษาปฐมวัย) ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

ประเมินครูดีเด่น ปี ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านเบิกไพร

ประเมินครูดีเด่น ปี ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านเบิกไพร

CERTIFICATE

CERTIFICATE

" หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี ๒๕๕๕ ผู้บริหารสถานศึกษา

" หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี ๒๕๕๕ ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

รางวัลเกียรติยศครูดีเด่น วันครู ปี ๒๕๕๖

รางวัลเกียรติยศครูดีเด่น วันครู ปี ๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒/๒๕๕๕

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำขวัญ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ ๗

ถิ่นแคว้นแดนตะวันตก        มรดกไทยทรงดำ 
ลำภาชีไหลผ่าน               ประสานสามตำบล 
แก้มอ้น เบิกไพร               รวมใจด่านทับตะโก
ผอ.พิสิฐ รอดประเสริฐ  /  ประพันธ์ 

" Residents  of the western region
Thai Song Dram heritage
Lum Pa She river flow through
The three districts co-operative
Kam-on  Berk Pai
Dan Tub Ta ko come together" 

sathid_0022@hotmail.com/

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิใหม่( ๑ มกราคม ๒๕๕๕)


อัตราเงินเดือนใหม่ที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเพิ่มนั้น นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ข้อมูลไว้ว่า ในส่วนของกลุ่มครูผู้ช่วยที่เพิ่งบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 นั้น จะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิดังนี้
           ปริญญาเอก จากเดิม 13,730 บาท ปรับเป็น 19,100 บาท
           ปริญญา โทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเดิม 11,200 บาท ปรับเป็น 16,570 บาท
           ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า จากเดิม 10,190 บาท ปรับเป็น 15,430 บาท
           ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี จากเดิม 10,190 บาท ปรับเป็น 15,430 บาท
           ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี จากเดิม 9,140 บาท ปรับเป็น 12,530 บาท
           ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จากเดิม 9,140 บาท ปรับเป็น 12,530 บาท
           ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จากเดิม 8,340 บาท ปรับเป็น 11,920 บาท
          ใน ส่วนของกลุ่มข้าราชการครูที่ทำงานมานานแล้ว และยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท หรือเกิน 15,000 บาทไปไม่มากนั้น เลขาธิการ ก.ค.ศ. ระบุว่า จะได้ปรับชดเชยตามขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่ เช่น
           ผู้ ที่จบปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่เดิมได้เงินเดือน 14,660 บาท จะได้ปรับเพิ่มอีก 1 ขั้นครึ่ง เป็นเงิน 1,140 บาท รวมเป็น 15,800 บาท
           ผู้ ที่จบปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่เดิมได้เงินเดือน 11,920 บาท จะได้ปรับ 3 ขั้น เป็นเงิน 1,850 บาท รวมเป็น 13,770 บาท พร้อมรับเงินเดือนเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,230 บาท
          ทั้ง นี้ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท เต็มขั้นในปี พ.ศ. 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนข้าราชการครูที่ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อให้มีเงินเดือนครบ 15,000 บาท